Menu
Your Cart

Please note All orders placed now will be delivered in the new year.

Tulasi Arka-30ml

Tulasi Arka-30ml
Out Of Stock
Tulasi Arka-30ml

Suggested Use: 10-15 drops, taken orally, twice a day or as directed by a qualified healthcare professional. Do not exceed recommended quantity.
Aanbevole gebruik: Neem 1 0-1 5 druppels, twee mad per dag, oraal of soos aangedui deur 'n gekwalifiseerde gesondheidsorgwerker Moenie die aanbevole hoeveelheid oorskrei nie.

Each 0.5 ml contains: / E/ke 0,5 m/ bevan:
Ocimum sanctum L. (Tulasi) [Whole Plant]: 83,5 mg

Sugarfree. / Suikervry.

Other Ingredients: De - mineralized (DM) Water, Sodium Meta - bisulphite O,1 0 %, Potassium sorbate O, 1 0 %.
Antler bestanddele: Gedermineraliseerde Water, Natriummetabisulfiet O,1 0 %, Kaliumsorbaat O, 1 0 %.

Caution: Keep out of reach of children.
Waarskuwing: Hou buite bereik van kinders.

Storage: Store at or below 25' C, away from direct sunlight.
Berging: Bore by of cinder 25' C, weg van direkte sonlig.

Natural Product: Color may vary.
Natuurlike produk: Kleur kan wissel.


This unregistered medicine has not been evaluated by SAHPRA for its quality, safety and intended use.
Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur SAHPRA vir gehalte, veiligheid of beoogde gebruik geevalueer nie.


Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
  • Model: TULARK
R140.00